Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

Yerli gəlirlər

                                                                                 2017-ci il

(manatla)

 Göstəricilər  Proqnoz  Hesabat  İcra faizi
 Ümumi gəlirlər 3514000  3539529 100,7
 Ondan:      
 Vergilərdən daxilolmalar 3046000 2929363 96,2
 Gəlirlərdən vergilər 1547000  1345976  87,0
Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi 1487000 1198650 80,6
Mənfəətdən (gəlirdən) vergi 60000 147326 2,5 d.
 Mülkiyyətdən gəlirlər 109000  54884 50,3
 O cümlədən:      
 Hüquqi şəxslərdən torpaq vergisi 39000 5445 14,0
 Hüquqi şəxslərdən əmlak vergisi 70000  49340  70,5 
 Mal və xidmətlərdən alınan vergilər 1390000  1528503  109,9 
  O cümlədən:      
 Əlavə dəyər vergisi 470000  804740 171,2
 Aksiz  260000 205458  79,0
Mədən vergisi 3000 0 -
 Sadələşdirilmiş vergi 657000 518305 78,9
 Digər gəlirlər 468000 610166 130,4
 Dövlət rüsumu 286000 540290  188,9
 İcarə haqqı 12000 7539  62,8
 Mal və xidmətlərin satışından daxilolmalar 456000 602627 108,5
 Sair daxilolmalar 170000 62337  36,7

 

            Büdcə           

                                                                                                                                                                                                   2017-ci il

                                                                                                                                (manatla)                 

 Göstəricilər  Proqnoz  Hesabat
 Mədaxil- cəmi 5808000 5833524
 O cümlədən subsidiya 2294000 2293995
 Xərclər - cəmi 5808000  5643700
 O cümlədən:    
 Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri 1226260 1162826
 Təhsil xərcləri 545016 531219
 Səhiyyə xərcləri 2290092  2217899
 Mədəniyyət və turizm xərcləri 36862 36861
 Bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri xərcləri 20107 20107
 Gənclər siyasəti tədbirləri xərcləri 16755 16754
 Mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri  1623100 1610531
 O cümlədən:    
 Mənzil təsərrüfatı xərcləri 132836  132788
 Kommunal təsərrüfatı xərcləri  240200 240118
 Yol təsərrüfatı xərcləri  503045  503045
Küçə işıqlandırılması 66601 56949
Küçələrin abadlaşdırılması 599018 596279
Yaşıllaşdırma xərcləri 81400 81952
 Sair xərclər 86670 84364

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər

                                                                                                    2014-cü il

 Əhalinin sayı  min nəfər 76,267
 Məhsulun ümumi biraxılışı  min manat  139 648,800
 Əsas  sahələr üzrə məhsulların istehsalı  min manat 101 325,500
 O cümlədən:    
 Sənaye  min manat 5 649,900
 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq  min manat 59 686,200
Tikinti min manat  35 989,400
Əsas  sahələr üzrə xidmət istehsalı  min manat 38 323,300
 Onlardan:    
 Ticarət  min manat 34 672,100
 Nəqliyyat  min manat 3 296,400
 İnformasiya və rabitə min manat  354,800
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min  manat 103 541,400
Adambaşına düşən pərakəndə əmtəə dövriyyəsi  manat 1 357,6
 Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi  min manat 0,500
 Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər  min manat 17 913,800

 Ondan hüquqi şəxslər üzrə

 min manat  2 850,800
Adambaşına  düşən pullu xidmətlər  manat 234,9

 

Keçidlər